Nieuws over Algemene Voorwaarden en Contracten

Belangrijk voor contracten en algemene voorwaarden met betrekking tot e-commerce en internetverkopen aan consumenten: op 13 juni 2014 treedt de Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten in werking.

Nieuws over Sportcontracten

Nieuws over Sportcontracten

Geen.


Lidmaatschappen van IDLegal

IDLegal is lid van de volgende beroepsgerelateerde verenigingen en media:

1. Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl

2. Orde van Advocaten Den Haag: www.advocatenorde-denhaag.nl

3. Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht: www.vereniging-dfa.nl

4. International Distribution Institute: www.idiproject.com

5. Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht: www.vasr.nl

6. Vereniging voor Sport en Recht: www.sport-en-recht.nl

7. Sport Knowhow XL: www.sportknowhowxl.nl

 

Informatie over IDLegal

INFORMATIE

IDLegal is een eenmanskantoor. IDLegal is gevestigd aan de Victorialaan 7, 2242 CM Wassenaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27332449. Het BTW nummer van IDLegal is: NL 1839.05.660 B01. IDLegal is een dienstverlener in de zin van de Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG).

Mr. I. Driehuis is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (adres: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel.: 070-335 3535, e-mail: info@advocatenorde.nl).

IDLegal heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het verzekerd bedrag is gelijk aan  €500.000,-- per aanspraak. De verzekering geldt voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

IDLegal dient te voldoen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten, waaronder de Advocatenwet, de Gedragsregels 1992, de Verordening op de vak-bekwaamheid en de Verordening op de praktijkuitoefening. Deze zijn te raadplegen op: https://www.advocatenorde.nl/10928/nieuwe-regelgeving-per-1-1-2015.

IDLegal is aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur.

Indien door omstandigheden voor een door IDLegal in behandeling genomen zaak een waarnemer of vervanger dient te worden gezocht, zal dit in overleg met de cliënt gebeuren.

Op de dienstverlening door IDLegal zijn de Algemene Voorwaarden van IDLegal van toepassing. Deze zijn te raadplegen op http://www.idlegal.nl/Algemene Voorwaarden en zullen bij de eerste opdrachtbevestiging en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Voor informatie, vragen en/of klachten over de dienstverlening door IDLegal kan contact opgenomen worden met mr. I. Driehuis (tel: 070-517 0531 of e-mail: info@idlegal.nl).

Klachten over de dienstverlening door IDLegal worden conform de Klachtenregeling van IDLegal behandeld. Deze is te raadplegen op http://www.idlegal.nl/Informatie en zal bij de eerste opdrachtbevestiging en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Indien de klacht niet tot een oplossing leidt, hebben zowel IDlegal als de cliënt de mogelijkheid om de klacht ter verkrijging van een bindende uitspraak voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De rechtsverhouding tussen IDLegal en een cliënt wordt beheerst door Nederlands recht.

Geschillen die tussen IDLegal en een cliënt mochten ontstaan, waaronder geschillen omtrent declaraties en de Algemene Voorwaarden van IDLegal, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. De Brochure IDLegal over de Geschillencommissie Advocatuur alsmede het Reglement Geschillencommissie Advocatuur zijn te raadplegen op http://www.idlegal.nl/Informatie en zullen bij de eerste opdrachtbevestiging en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Download deze informatie over IDLegal.


Brochure van IDLegal over de Geschillenregeling Advocatuur

Brochure van IDLegal over Geschillenregeling Advocatuur

Op de dienstverlening van en door IDLegal is de Klachtenregeling van IDLegal van toepassing alsmede de Geschillenregeling Advocatuur. In de Brochure van IDLegal over de Geschillenregeling Advocatuur wordt zowel de Klachtenregeling van IDLegal als de Geschillenregeling Advocatuur uitgelegd.

Download hier de Brochure van IDLegal over de Geschillenregeling Advocatuur.

Klachtenregeling van IDLegal

Klachtenregeling van IDLegal

IDLegal hanteert een door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven klachtenregeling.

Download hier de Klachtenregeling van IDLegal.

 


Reglement Geschillencommissie Advocatuur

Download hier het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.