Algemene Voorwaarden van IDLegal

1. In deze Algemene Voorwaarden van IDLegal (de “Algemene Voorwaarden”) wordt onder “IDLegal” verstaan het advocatenkantoor van mr. I. Driehuis, gevestigd aan de Victorialaan 7, 2242 CM Wassenaar. IDLegal zal zich bij de uitoefening van haar praktijk laten bijstaan door derden die in voorkomend geval door haar bij de uitvoering van opdracht van een cliënt worden ingeschakeld.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: (a) iedere overeenkomst van opdracht die IDLegal van een cliënt heeft ontvangen en die door IDLegal schriftelijk zijn bevestigd of waaraan IDLegal uitvoering geeft en (b) iedere dienst die IDLegal aan een cliënt verleent. Indien een cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 6:227b lid 1, 4 en 5 en artikel 6:227c BW uitdrukkelijk uitgesloten.

3. IDLegal zal bij de uitvoering van iedere overeenkomst van opdracht en bij de selectie van daarbij eventueel door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer betrachten.

4.a. Indien bij de uitvoering van een overeenkomst van opdracht zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van IDLegal leidt, dan zal de aansprakelijkheid van IDLegal, ongeacht de rechtsgrond, zijn beperkt tot het bedrag waarop de door IDLegal afgesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het eigen risico dat IDLegal in verband met die verzekering in het desbetreffende geval draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

 b. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering uit hoofde van de in artikel 4.a bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van IDLegal beperkt tot maximaal het laatste door IDLegal in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag, exclusief BTW en exclusief eventuele verschotten.

 c. De in dit artikel 4 bedoelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet ingeval van bewuste roekeloosheid of opzet van IDLegal.

5. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van IDLegal maar ook ten behoeve van alle derden die bij de uitvoering van een overeenkomst van opdracht door IDLegal zijn ingeschakeld. IDLegal is niet aansprakelijk voor fouten en/of enige tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. Indien derden als in dit artikel 5 bedoeld hun aansprakelijkheid wensen te beperken, is IDLegal hierbij door de cliënt gemachtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

6. Het door IDLegal gehanteerde uurtarief is exclusief kantoorkosten, verschotten, onkosten, reiskosten, kosten van derden, deurwaarderskosten, griffierecht en soortgelijke kosten en exclusief BTW. Indien voor een overeenkomst van opdracht of serie van opdrachten een vast honorarium is overeengekomen, is dat eveneens exclusief kantoorkosten, verschotten, onkosten, reiskosten, kosten van derden, deurwaarderskosten, griffierecht en soortgelijke kosten en exclusief BTW.

7. IDLegal zal maandelijks factureren. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum op de door IDLegal aangegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal een cliënt facturen van eventuele door IDLegal ten behoeve en met instemming van deze cliënt ingeschakelde derden rechtstreeks aan deze derden voldoen.

8. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van tegenstrijdigheid tussen één of meer bepalingen van de Nederlandse versie en één of meer bepalingen van de Engelse versie, prevaleren de bepalingen van de Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden.

9. Indien een cliënt een klacht over de dienstverlening door IDLegal heeft, zal deze klacht conform de Klachtenregeling van IDLegal, die te raadplegen is op de website van IDLegal (www.idlegal.nl) worden behandeld. De Klachtenregeling van IDLegal is van toepassing op: (a) iedere overeenkomst van opdracht die IDLegal van een cliënt heeft ontvangen en die door IDLegal schriftelijk is bevestigd of waaraan IDLegal uitvoering geeft en (b) iedere dienst die IDLegal aan een cliënt verleent.

10. Indien een klacht conform de Klachtenregeling van IDLegal is ingediend en behandeld maar niet is opgelost, heeft zowel de cliënt als IDLegal de mogelijkheid om de klacht ter verkrijging van een bindende uitspraak voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

11. De rechtsverhouding tussen IDLegal en een cliënt zal worden beheerst door Nederlands recht.

12.Geschillen die tussen IDLegal en een cliënt mochten ontstaan, waaronder geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst van opdracht, geschillen over de (hoogte van de) declaraties van IDLegal alsmede met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

13. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur zal kosteloos bij het bevestigen van de overeenkomst van opdracht aan de cliënt worden toegestuurd en kan tevens worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur op het adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

14.Indien sprake is van een geschil tussen IDLegal en een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen 1 maand na afhandeling van de klacht door IDLegal tot de bevoegde gewone rechter in Nederland wendt. Indien sprake is van incasso van een vordering op een particuliere cliënt door IDLegal, dan voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur alleen in bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag van de declaratie(s) onder de Geschillencommissie Advocatuur heeft gestort. Indien de cliënt dit niet doet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

15.Indien sprake is van een geschil tussen IDLegal en een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in arbitrage.

Bijlagen:

1. Klachtenregeling van IDLegal

2. Brochure IDLegal over de Geschillencommissie Advocatuur

3. Reglement Geschillencommissie Advocatuur

Download hier de Algemene Voorwaarden van IDLegal en Bijlage 1, Bijlage 2 en Bijlage 3.